۱۳۸۷ تیر ۱۲, چهارشنبه


من به آمار زمین مشكوكم ... كه اگر این شهر پر از آدمهاست؛ پس چرا این همه دلها تنهاستآرامش ، چه واژه ی آرامش بخشی

دلم آرامش میخواد

دلم وسعت میخود

دلم میخواد برم یه جایی و تا دلم میخواد داد بزنم

دلم ........میخواد