۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

گفت چرا فرانسه ؟ چرا انگلیسی نمیخوانی؟
گفتم انگلیسی را به حد کفایت رساندم
گفت خوب چرا آلمانی نمیخوانی؟
جوابی نداشتم ، گفتم آلمانی هم میخوانم
نگفتم که انقدر از تو نا امید شدم که حتی دلم نمیخواهد زبانت را بیاموزم
نگفتم دلسردم کردی
نگفتم  نگفتم نگفتم
هیچوقت حرفهایم را نگفتم و من پرم از حرفهای همیشه ناتمام !