۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

سیگار


آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند ،
همدیگر را می کشند ،
لذت می برند ،
دود می کنند ،
تمام می کنند.......
و بعد از اندک زمانی ،
سیگاری دیگر
فیل ها رنگیمان کردند.
نقل مکان کردیم به اینجا