۱۳۹۱ اردیبهشت ۲, شنبه

زندگی


زندگی شاید قیلوله ای باشد در یک عصر بارانی ، درست وقتی که پتو را تا خرخره بالا کشیدی و با صدای تق تق قطرات باران روی کانال کولر به خواب میروی .
آن را دریاب !!